Algemene Voorwaarden DKMF Fight Concepts
Krav Maga Hybrid | Knife Fighting | Pangamot

Lidmaatschap & Contributie

 • Bij inschrijving betaalt u contant direct de eerste maand en de inschrijfkosten. Gedurende de looptijd van het lidmaatschap dient de contributie maandelijks vooruit betaald te worden.
 • Elke maand - ca. 10 dagen voor de dan komende trainingsmaand wordt een email verzonden aan het door u bij inschrijving verstrekte emailadres met daarin een IDEAL betaallink en een contributiefactuur.
  DKMF Fight Concepts verzoekt u deze te voldoen vóór de einddatum van de contributiefactuur.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor de goede werking en geldigheid van dit emailadres.
 • Betaal tijdig!! Bij elke REMINDER na te late betaling worden € 5,= kosten berekend. Na de derde REMINDER wordt de vordering uit handen gegeven. Dit brengt hoge extra kosten – minimaal € 45,= bij de eerste incassobrief - met zich mee.
 • Bij te late betaling kan er niet getraind worden.
 • Alle tarieven kunt u vinden u in de site www.dkmf.nl
 • Uw lidmaatschap loopt door tot opzegging. Dat kunt u op elk gewenst moment doen echter tenminste 10 dagen vóór het begin van de nieuwe periode; er kan geen sprake zijn van restituering van - een deel - van de contributie. 
 • DKMF Fight Concepts hanteert geen uitschrijftermijn maar opzeggingen dienen tenminste 10 dagen voor aanvang van de nieuwe betaalperiode gedaan te zijn middels e-mail naar info@dkmf.nl. Is er sprake van een betalingsachterstand dan kan er niet uitgeschreven worden; contributies blijven doorlopen en bij weigering van betaling zal de vordering uit handen worden gegeven. Let wel: dit brengt hoge extra kosten – minimaal € 45,= bij de eerste incassobrief - met zich mee.
 • Gewoon stoppen met trainen en niet meer betalen is NIET de manier om uit te schrijven.
 • Eenmaal verstuurde contributie facturen dienen te allen tijde betaald te worden.
 • Tijdens vakantieperioden en feestdagen lopen de contributies door; er wordt doorgetraind volgens een eventueel in te stellen vakantierooster. Schrijft u voor een vakantieperiode uit en vervolgens na de vakantieperiode weer in dan dient u wederom inschrijfgeld te betalen. Eventuele kortingsakties waaraan u eerder deelnam zijn dan vervallen.
 • Behalve het gewone lidmaatschap verdient het aanbeveling lid te worden van de Dutch Krav Maga Federation; kosten € 65,= per jaar. U krijgt dan korting bij aanschaf van relevant trainingsmateriaal, korting op toegangsprijs seminars, vrije toegang op centrale trainingsdagen voorafgaande aan leveltesten, gratis leveltesten, korting bij toegang tot cursussen.
 • Bij blessures, ontstaan tijdens de KMH-trainingen, blijven de contributies doorlopen maar worden verrekend na het herstel.
 • Ligt de oorzaak van de blessures buiten de KMH-trainingen dan blijft de maandelijkse contributie doorlopen zonder verrekeningen achteraf. Wordt besloten uit te schrijven tijdens de herstelperiode - bij tijdig aangeven tenzij er al sprake is van een achterstand of als de factuur al is verstuurd - dan dient opnieuw te worden ingeschreven, incl. inschrijfgelden, bij terugkeer. Verworven aktievoordelen zijn dan vervallen. Lopen er op moment van herinschrijving nieuwe akties dan kan men daar gebruik van maken m.u.v. het gebruik van proefperioden.
 • Ziektes onstaan buiten de KMH trainingen worden behandeld als blessures elders opgelopen.
 • Algemeen

 • Voor deelname aan de trainingen geldt in principe een minimum leeftijd van 16 jaar, afhankelijk van physiek en algemene ontwikkeling. Een en ander ter beoordeling van de hoofdinstructeur.
 • Minimaal 10 minuten voor trainingstijd bent u aanwezig.
 • De instructeur behoudt zich het recht voor om studenten te verwijderen van de trainingslocatie en/of het lidmaatschap eenzijdig te beëindigen bij storend of afwijkend gedrag zowel voor, tijdens of na de trainingen. Het gebruik van Krav Maga Hybrid, Knife Fighting en/of Pangamot buiten de trainingslocaties is alleen toegestaan ter noodzakelijke verdediging van uzelf of van derden, wanneer er een reëel, ogenblikkelijk gevaar is voor het welzijn van die perso(o)n(en). In alle situaties dient het toepassen van Krav Maga Hybrid, Knife Fighting en/of Pangamot proportioneel en subsidiair te zijn. Het gebruik van Krav Maga Hybrid, Knife Fighting en/of Pangamot voor kwade doeleinden (m.n. zinloos geweld) resulteert in onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap en aangifte bij daartoe bevoegde instanties.
 • Iedere student die actief deelneemt aan Krav Maga Hybrid, de Knife Fighting trainingen en/of Pangamot moet verplicht een W.A.-verzekering hebben. Schade die u anderen eventueel toebrengt wordt dan gedekt. Heeft u deze nog niet dan moet u deze verzekering alsnog afsluiten. 
 • Dojo/zaal wordt tijdens een training alleen verlaten na inkennisstelling en met goedkeuring van de instructeur.
 • Voor onze trainingspartner wordt het nodige respect getoond en houdt u de gangbare gedragsnormen in acht. Als hij/zij u verzoekt te stoppen of de oefeningen rustig(er) uit te voeren dan doet u dat.
 • U traint met diegene die u uitnodigt of die u door de instructeur toegewezen wordt.
 • Onbedwongen agressie wordt niet getolereerd. Ongecontroleerd trainen - hetgeen kan resulteren in het ontstaan van letsel of het bederven van andermans trainingsplezier - wordt niet geaccepteerd.
 • Indien u iemand tijdens de les verwondt, moet u hem zelf naar de dokter of eerste hulp brengen, anders kan de les voor de hele groep niet doorgaan. Eventuele schade/kosten kunnen op u verhaald worden, vandaar dat een WA-verzekering wordt aangeraden (zie boven).
 • Traint/oefent u  met een nieuweling of iemand met een lager trainingsniveau dan dient u zich aan dat lagere niveau aan te passen. Uw taak is dan primair die persoon te helpen naar een hoger niveau te komen.
 • Er bevinden zich geen andere personen op de trainingsvloer dan de leden en zij die volgens afspraak een proefles volgen. Bezoekers kunnen alleen aanwezig zijn na toestemming van de op dat moment dienstdoende instructeur. Bezoekers dienen rustig op de aan hen toegewezen plek te blijven en daar vooral niet vanaf te komen tijdens de training.
 • Mobiele telefoons e.d. zijn uit. In geval van verwachte calamiteiten of anderszins dient dat gemeld te worden aan de instructeur.
 • Eten tijdens de training is niet toegestaan. Heeft u een medische urgentie dan dient u dit te melden aan de instructeur.  Bidons zijn toegestaan.
 • Verboden te roken.
 • Studenten onder invloed (alcohol, drugs of anders) worden onmiddellijk verwijderd.
 • Het is niet toegestaan opnamen van welke aard dan ook tijdens de trainingen te maken zonder toestemming.
 • Blessures en andere fysieke dan wel psychische ongemakken o.d. dienen voor aanvang van de training aan de instructeur gemeld te worden.
 • Wilt u iets zeggen: bitje uit ... beter voor de verstaanbaarheid.

HYGIËNE, KLEDING, BESCHERMING EN UITRUSTING

 • Iedereen beschikt over een goede lichamelijke hygiëne, zoals korte en schone  nagels, schone sportkleding etc.
 • Wondjes worden verbonden en eventueel bloed verwijderen we van de vloer of mat.
 • Piercings, sieraden, brillen e.d. zijn niet toegestaan i.v.m. veiligheid. Sommige piercings kunnen evt. worden afgeplakt; zulks ter beoordeling van de instructeur. Het dragen van contactlenzen is voor eigen risico.
 • Lange haren dienen samengebonden te worden met elastiek o.d. zonder scherpe of harde delen.
 • Alle noodzakelijke trainingsmaterialen kunnen bij de instructeur aangeschaft te worden. Om te voorkomen dat men verkeerde materialen en/of kleding aanschaft, wordt afgeraden om op eigen houtje zonder overleg vooraf spullen te kopen. Dit voorkomt teleurstelling achteraf.
 • Voorgeschreven kleding: zwarte lange trainingsbroek en T-shirt; mouwen en broekspijpen niet opgerold. Voorts dient iedere student in het bezit te zijn van een gebitsbeschermer, free-fight/MMA handschoenen en een toque. Aanbevolen voor dames is een sportbeha met flexibele hard kunststof beschermers.
 • De dojo / zaal mag alleen betreden worden met freefight-, worstel- of boksschoenen of met blote voeten. Alleen sokken zijn i.v.m. blessures niet toegestaan.
 • Binnen één maand na aanmelding dienen de studenten over een eigen set oefenwapens te beschikken welke bij iedere training ook aanwezig zijn: kubotan, rattan stok ca. 70 cm en een metalen oefenmes.
 • Hoewel slechts oefenwapens dienen zij, met uitzondering van de kubotan, alleen te worden vervoerd van huis naar de sportschool v.v. niet zichtbaar in een afgesloten sporttas.
 • Stoot- en trapkussens e.d. worden door de lesgevende organisatie verschaft. In verband met de wapenwet kunnen geen oefenpistolen worden aangeschaft, die worden daarom uitsluitend door de instructeur verzorgd.

LEVELTEST Krav Maga Hybrid

 • Er zijn 3 basic levels en 5 advanced levels te behalen.
 • Hoewel het doen van een leveltest geen absolute verplichting is, wordt het wel zeer  wenselijk geacht zich daaraan te onderwerpen.
 • Per jaar zijn er 2 centrale leveltrainingen voorafgaand aan de leveltesten ongeveer een maand daarna.
 • Na een geslaagde test wordt een certificaat uitgereikt.
 • Er is geen uiterlijk vertoon van het level dat men bezit in de vorm van gekleurde banden, patches, stickers, emblemen o.d..

AANSPRAKELIJKHEID

 • Het deelnemen aan de trainingen Krav Maga Hybrid, Knife Fighting en Pangamot bij DKMF Fight Concepts geschiedt geheel voor eigen risico. DKMF Fight Concepts, de instructeur en de door de instructeur aangestelde assistent dan wel vervanger zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan of van goederen. Ook aanvaarden DKMF Fight Concepts, de instructeur en de door de instructeur aangestelde assistent danwel vervanger geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade bij de deelnemers aan de Krav Maga Hybrid, W.K.F.S. Knife Fighting en Pangamot trainingen.
 • Middels ondertekening van het inschrijfformulier, het aanmeldingsformulier of lidmaatschapsformulier, verklaart de student dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend zal ontvangen voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. De studenten zijn zich ervan bewust dat het beoefenen van Krav Maga Hybrid, Knife Fighting en Pangamot risico’s met zich mee kan brengen en dat hij/zij eventuele vervolgschade die ten gevolge van de beoefening van Krav Maga Hybrid, Knife Fighting en Pangamot en/of het beoefenen van sportdisciplines (bijv. een andere vechtsport) en/of het uitvoeren van een beroep in combinatie met het beoefenen van Krav Maga Hybrid, Knife Fighting en Pangamot kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal de student DKMF Fight Concepts en/of haar leiding en instructeurs vrijwaren voor aanspraken van derden in deze.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie.
DKMF Fight Concepts behoudt zich het recht voor dit reglement te allen tijde aan te passen en/of te wijzigen

Almere, 01 januari 2017

Het officiële document Algemene Voorwaarden kunt u hier downloaden (pdf).


 

GoBack HOME

 

Proeflessen Almere en Amsterdam
Boek hier

 

Snel Contact?
06 - 53 192 418

 

VOORDEEL AKTIES

Last update 12-Jan-2018 20:02
Home Spelregels/Algem. Voorwaarden Visie Seminar Bedrijven Link Vacature Media
••• BINNENKORT start er een dagtraining Krav Maga Hybrid in Almere-Muziekwijk. Speciaal voor iedereen die in de avonduren verhinderd is ••• AKTIE 2018!! Krav Maga Hybrid trainen? Dat kan ook in Almere-Muziekwijk>> Inschrijven vóór 1 februari 2018: geen inschrijfgeld!! > Nog niet overtuigd van het beste zelfverdedigingssysteem? Boek dan 2 proeflessen HIER ••• NIEUW: Street Defense Jeugd 14 - 17 jaar elke donderdag om 19:00 uur. Schrijf je hier in en pak je voordeel! Hier staat de info ••• Proeflessen. Een proefles bij DKMF Fight Concepts betekent 2x meetrainen voor € 15,=. Boek Hier •••• Personal-training door DKMF Fight Concepts, click HIER voor info ••• Vechtsport-training one-on-one? Klik hier voor info•••
Krav Maga Hybrid Knife Fighting Street Boxing Conditie Training Personal Training Current Events Shop Instructeur Lokaties Contact
txt logo